Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

“น้ำฝน” ยังสะอาดพอให้กินได้หรือเปล่า

“ย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตก พรำพรำ”

เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน.. หากเป็นสมัยก่อน หลายคนคงรีบเปิดฝาโอ่งหรือหาถังมากักเก็บน้ำไว้ใช้กันอย่างเสรี แต่ในปัจจุบันเราได้เห็นข่าวอันตรายจากมลพิษทางอากาศมากมายที่ยังคงไม่หายไปจากประเทศไทย

ความสะอาดของน้ำฝนถูกลดทอนลงไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม การจราจรหนาแน่น ฝุ่น PM2.5 หรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง รวมทั้งความสะอาดหลังคาที่รองรับน้ำฝน และภาชนะเก็บกักน้ำฝน

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนของกรมอนามัย พบว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคุณภาพน้ำฝนในครัวเรือนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภค เฉลี่ยเพียงร้อยละ 23.40 ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพบการปนเปื้อน “แบคทีเรีย” มากที่สุด และพบสี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการดูแลความสะอาดของพื้นหลังคา รางรองรับน้ำฝน ภาชนะบรรจุน้ำฝนไม่ถูกหลักการสุขาภิบาลน้ำบริโภค

ยังอยากใช้น้ำฝน ทำอย่างไรดี?

หลังจากทำการกรองฝุ่นจากน้ำฝนแล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือ “การต้ม” ให้เดือดประมาณ 1 นาที เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบบทางเดินอาหาร และหมั่นทำความสะอาดภาชนะที่ใช้กักเก็บน้ำอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แชร์