Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

รู้จักเรา

โลโก้ ศูนย์พัฒนาสื่อสารด้านภัยพิบัติ แนวตั้ง

ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร

ด้านภัยพิบัติ

Disaster Communication Development Center

จากโต๊ะข่าวด้านภัยพิบัติประจำสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสกับความสำเร็จจากการลงพื้นที่รายงานข่าวอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อปี 2554 นำมาสู่การพัฒนาบุคลากรสื่อสารมวลชนด้านการรายงานข่าวภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2560 พัฒนาสู่การเป็น ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ มุ่งเน้นรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญ เนื่องจากบทบาทของสื่อมวลชนในการรับมือภัยพิบัติ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชาชนในการเตรียมตัวและเฝ้าระวัง ลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมไทย

VISION

วิสัยทัศน์

เครื่องหมายอัศเจรีย์

MISSION

พันธกิจ

OUR TEAM

ทำเนียบบุคลากร

สุรชัย ปานน้อย

ผอ.ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

บุณยานุช อุณณะ

Creative & Graphic Design

สุดใจ จันทร์มา

Assistant Producer

พชรวรรณ ทองประไพ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

พัชร เครือเสนา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

อุรัสยา แย้มนุ่น

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอันดามัน-ประมวลข่าวภัยพิบัติในอาเซียน

พันธุ์พิงค์ อินสันทราย

บรรณาธิการ

ธนะภูมิ ชาญประไพ

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อสารด้านภัยพิบัติอาวุโส

เกียรติศักดิ์ ยอดสุรางค์

ช่างภาพ

ธีระชัย รัตนวิจิตร

ช่างภาพอาวุโส