เครื่องหมายอัศเจรีย์

โดรนดับเพลิง

ปัจจุบันปัญหาไฟป่าถูกยกให้เป็นปัญหาสำคัญระดับต้นของประเทศ ที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากส่งผลกระทบในวงกว้าง สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หลายด้าน อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในประเทศ  ไฟป่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้  สาเหตุสำคัญมาจากสภาพอากาศแห้ง และมีลมเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ไฟป่าลุกลามเพิ่มขึ้น

การเกิดไฟป่าทำให้พื้นที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างมาก ด้วยอุณหภูมิที่สูงและลุกลามได้เร็ว ภารกิจการดับไฟป่าจึงเป็นภารกิจที่หนักและอันตรายที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่ให้ลุกลามจนทำให้เกิดการสูญเสียอย่างรุนแรง ทุกปีมักมีข่าวพนักงานดับไฟป่าได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติภารกิจการดับไฟป่า  ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายในการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  หลายหน่วยงานจึงให้ความสำคัญและช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องไฟป่า  โดยมีการนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่า  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น การรณรงค์ให้ลดการเผาป่า  การให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับไฟป่า  การจัดหน่วยลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ การยกระดับกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์  และการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือการดับไฟ ซึ่งปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดับไฟป่า 

ปัจจัยสำคัญในการควบคุมไฟอย่างมีประสิทธิภาพคือ (1) ความรวดเร็วในการทราบจุดเพลิงไหม้  (2) ความเร็วในการเข้าถึงพื้นที่เพลิงไหม้ (3) การมีเครื่องมือที่พร้อมเผชิญกับไฟ ซึ่งถ้าขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะทำให้การระงับเหตุเป็นไปด้วยความล่าช้าและไฟอาจจะลุกลามขยายพื้นที่กว้างออกไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายในวงกว้างได้

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) หรือโดรน (Drone) นับเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ด้านและมีการใช้งานกันเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบควบคุมการบินที่มีเสถียรภาพทำให้สามารถนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดแรงงานคนและเวลาได้มาก  ปัจจุบันมีการพัฒนาโดรนเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น งานสำรวจและการถ่ายภาพ การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเกษตร งานศึกษาวิจัยทางภูมิศาสตร์ การสำรวจทางวิศวกรรมและสถาปัตกรรม รวมถึงงานในภารกิจที่มีความเสี่ยงเช่น การใช้โดรนในภารกิจการดับเพลิง

โดรนถือเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับภารกิจดับเพลิง เป็นอย่างมาก เพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย  และสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็ว  เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการทำภารกิจในการดับเพลิง นอกจากนี้เรายังสามารถใช้โดรนในการบินสำรวจจุดและตำหน่งที่เกิดเหตุก่อนทำภารกิจ  ทำให้สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อฉีดน้ำหรือใช้สารเคมีดับเพลิง ดังนั้นการนำโดรนเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติการดับเพลิงเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเพลิงไหม้ จึงเป็นการปฏิบัติการอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจดับเพลิงได้เป็นอย่างดี

การใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนเพื่อทำภารกิจดับไฟป่า เราจำเป็นจะต้องศึกษาและวิเคราะข้อมูล
2 ส่วนหลักๆ คือ

  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ

                      อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจะนำมาใช้ในการดับเพลิงนั้นจะมีจำนวนหลายใบพัดเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของน้ำ/สารเคมีที่ใช้ดับเพลิงได้ในปริมาณที่เราต้องการได้ โดยต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบต่างๆของอากาศยาน เช่น การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทำโครงสร้างตัวลำ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีน้ำหนักเบาและแข็งแรง พิจารณาถึงความสอดคล้องกับมอเตอร์และใบพัดที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุด การออกแบบชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์สำหรับติดตั้งบนอากาศยานโดรน เช่นอุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นน้ำ/พ่นสารเคมีสำหรับดับเพลิงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถจัดเก็บง่ายเคลี่ยนย้ายสะดวก สามารถใช้ได้ทุกสถานที่ และในกรณีที่อุปกรณ์เกิดชำรุดก็สามารถหาซื้ออุปกรณ์/ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน และซ่อมแซมส่วนประกอบต่างๆได้โดยง่าย

  • ศึกษาข้อมูลลักษณะการเกิดเพลิงไหม้/วิธีการดับไฟ

                     การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลลักษณะการเกิดเพลิงไหม้/วิธีการดับไฟ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เพื่อหาวิธีการดับไฟอย่างถูกต้องถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เช่น ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ องค์ประกอบของไฟ ลักษณะและประเภทของไฟการลุกไหม้ของเชื้อเพลิง  ตลอดจนวิธีการดับเพลิง เทคนิคการฉีดน้ำดับไฟ ประเภทของการฉีดน้ำและหัวฉีด แรงดันน้ำและอื่นๆ หรือการบรรทุกสารเคมีเพื่อใช้ในการดับเพลิง  เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุด  ในขณะเกิดไฟป่าจะมีการรวมตัวกันขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน ทฤษฎีการดับไฟป่าก็คือ การแยกองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งออกไป ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี  เช่น การใช้น้ำ หรือ สารเคมีดับเพลิง  

 

แชร์