Thailand Web Stat Truehits.net

ฝ่ายเครือข่ายนักสื่อสารด้านภัยพิบัติ

เป็นฝ่ายงานที่ทำงานร่วมกับหลายเครือข่าย ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานรัฐระดับพื้นที่ และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเฝ้าระวัง/แจ้งเตือนภัยพิบัติ และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับมือภัยพิบัติ

โดยมีความมุ่งหวังว่า ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม จะใช้ทุกต้นทุนและศักยภาพที่มีอยู่ร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติและสาธารณะภัย และรวมถึงการพร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ทำเนียบที่ปรึกษา

ศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ผอ.ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการป้องกันเเละจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

อาจารย์ประจำคณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

รศ.เสรี ศุภราทิตย์

คณะกรรมการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเเห่งชาติ

รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รศ.กัมปนาท ภักดีกุล

ผอ.ศูนย์ภูมิภาคศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ผศ.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ผศ.สิตางศุ์ พิลัยหล้า

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมเเหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเเผนเเละยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์

ผศ.ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์

สรายุทธ์ น้อยเกษม

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พลภัทร เหมวรรณ

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ไชยวัฒน์ กล่ำพล

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

นาวาเอกสมมาตร์ เนียมนิล

เลขาธิการสภาสมาคมวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย

ไมตรี จงไกรจักร์

ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

เรืองรวี พิชัยกุล

ผอ.สถาบันวิจัยหญิงชายและการพัฒนา

ประเชิญ คนเทศ

ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายและภูมิปัญญาภาคประชาชน ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

ผศ.ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ

พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล

นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ