Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

เครือข่าย

Logo DXC ThaiPBS NETWORK

เครือข่ายนักสื่อสาร

ด้านภัยพิบัติ

เป็นฝ่ายงานที่ทำงานร่วมกับหลายเครือข่าย ทั้งภาคประชาชน หน่วยงานรัฐระดับพื้นที่ และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเฝ้าระวัง/แจ้งเตือนภัยพิบัติ และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นส่วนหนึ่งในการรับมือภัยพิบัติ โดยมีความมุ่งหวังว่า ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม จะใช้ทุกต้นทุนและศักยภาพที่มีอยู่ร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติและสาธารณะภัย และรวมถึงการพร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของโลก