เครื่องหมายอัศเจรีย์

Butterfly Effect Forum นับถอยหลัง เมือง-จม-น้ำ ว่าด้วยการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก

พื้นที่การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก และ “Butterfly Effect Forum: นับถอยหลัง เมือง – จม – น้ำ” 25-27 กันยายน 2563 ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร จ.สมุทรปราการ งานนี้จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ และเข้าใจ ต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถ สร้างการรับมือต่อภัยพิบัติ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่การสื่อสารด้านภัยพิบัติต่อสาธารณะ

โดยในงานมีเราได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่
• มหาวิทยาลัยรังสิต
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

งานนี้ยังพาเดินทางไปยัง บ้านขุนสมุทรจีน เพื่อร่วมเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก และสิ่งแวดล้อม โดยมีนักวิชาการ ปราชญ์ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนเป็นผู้ให้ความรู้

นอกจากนี้ ในงานเรายังพาไปเรียนรู้พื้นที่ประวัติศาสตร์ และมหัศจรรย์ทางธรรมชาติกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ณ เกาะผีเสื้อสมุทร จากนักวิชาการและ ผู้แทนกองทัพเรือ พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การเคลื่อนตัวของ แผ่นดินในประเทศไทย ด้วยระบบ GPS จากกองทัพเรือไทย อีกด้วย

 โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะเกิดความรู้ ความเข้าใจ ต่อเนื้อหาสาระในงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไป สามารถสื่อสารและเผยแพร่เนื้อหา สาระต่อพื้นที่ตนเองและพื้นที่สาธารณะ

แชร์