เครื่องหมายอัศเจรีย์

อบรมนักสื่อสารด้านภัยพิบัติลุ่มน้ำท่าจีนและกิจกรรม Forum ท่าจีน

  1. จัดอบรมนักสื่อสารด้านภัยพิบัติ ลุ่มน้ำท่าจีน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่ ท่าไม้รีสอร์ทแอนด์เรสเทอรองค์ จ.สมุทรสาคร วันที่ 2-3 กันยายน 2563
  • โดย ทีมเครือข่ายศูย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ได้เชิญ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาหลายท่าน ได้แก่
  • รศ กัมปนาท ภักดีกุล อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
  • ผศ อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาษและการเปลี่ยนแปลงโลก
  • ผศ สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเลขานุการคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  • นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องการเฝ้าระวังแจ้งเตือน เผชิญเหตุ และฟื้นฟู จาก นายประเชิญ คนเทศ พร้อมทั้งระดมความรู้ ความเห็นร่วมกัน ต่อ พรบ กฎหมาย ระเบียบท้องถื่นที่เคยใช้หรือ ระเบียบที่คิดว่าขัดข้องในการปฎิบัติ
  • การจัดอบรมจบด้วยการฝึกการเป็น นักสื่อสารด้านภัยพิบัติอย่างเต็มตัว เริ่มตั้งแต่การสอนด้านการสื่อสาร จริยธรรมสื่อและการผลิตสื่อ รวมถึงการถ่ายภาพ บันทึกเสียง และแนวทางการสัมภาษณ์  โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส นายสุรชัย ปานน้อย

2. จัด Forum เพื่อพัฒนาเนื้อหาและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่  ท่าจีนฟอรั่ม เกี่ยวกับการดูแลแม่น้ำท่าจีน และรับมือภัยทางธรรมชาติ งานได้จัดขึ้นที่ ท่าไม้รีสอร์ทแอนด์เรสเทอรองค์ จ.สมุทรสาคร  วันที่ 3-4 กันยายน 2563

โดยในงาน มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน เป็นการร่วมสนทนากันระหว่างตัวแทนจาก กลุ่มนักสื่อสารด้านภัยพิบัติลุ่มน้ำท่าจีน ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

งาน Forum นี้มีจุดประสงค์เพื่อ กระตุ้นการสนทนา และนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการ่วมดูแลลำน้ำท่าจีน พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอเชิงปฎิบัติการด้านการสื่อสารและอื่นๆ จากกลุ่มนักสื่อสารด้านภัยพิบัติลุ่มน้ำท่าจีน ทั้ง 4 จังหวัด โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อ เฝ้าระวังและปกป้องแม่น้ำท่าจีน เพื่อสืบต่อแก่คนรุ่น ๆ ต่อไป

แชร์