เครื่องหมายอัศเจรีย์

งานประชุมความร่วมมือกับภาครัฐ รับมือเรื่อง PM 2.5 และ ส่งเสริมพลังงานสะอาด

วันที่ประชุม 15 กรกฎาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 9.32 เสร็จสิ้น 11.30 น.  ณ ห้อง AM 301

ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องตั้งศูนย์สื่อสาร ฝุ่น PM2.5 สรุป มีผู้แทน ดังนี้

1. สำนักนายก

2. MCOT

3. กรมประชาสัมพันธ์

4. กรมควบคุมมลพิษ

5. ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

6. ทีม ๑ ในโครงการพระราชดำริ

ประชุมความร่วมมือเพื่อจัดเตรียมคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 ในปี 2564

โดยประเด็นหลักของการประชุมคือ การร่วมกันให้ความเห็นต่อการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 2563-2564 ในมิติการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือน PM2.5 ต่อประชาชน วางแนวทางและการแก้ปัญหาร่วม ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด

ในงานประชุมครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติมีความประสงค์ให้ Thai PBS เป็นพื้นที่ตรงกลาง โดยขอความรู้จากหลายๆฝ่าย เดินทางและแก้ปัญหาไปด้วยกัน เนื่องจากฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาของประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมานานแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ไม่เสียเวลา และงบประมาณของทุกฝ่าย Thai PBS จึงเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ทุกฝ่าย หาแนวร่วมตรงกลางได้

แชร์