เครื่องหมายอัศเจรีย์

กระดาษจากต้นกล้วยไม้ ลดขยะ สร้างมูลค่า

กล้วยไม้ตัดดอก เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกจำนวนมาก แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถออกดอกได้สมบูรณ์ จะถูกกำจัดทิ้งกลายเป็นขยะมูลฝอย ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย เนื่องจากลำต้นมีเปลือกหุ้มภายนอกที่มีลักษณะมันเงาป้องกันการซึมน้ำ ทำให้ย่อยสลายยาก ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม

นักศึกษาการออกแบบ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำต้นกล้วยไม้มาแปรรูปเป็นกระดาษ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้กระดาษย่อยสลายได้ง่าย แต่สิ่งที่น่าสนใจที่นายณัฎฐ สิงหา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน ได้ออกแบบให้กระดาษมีคุณสมบัติเหนียว โปร่งแสง และมีพื้นผิวเฉพาะตัว สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกทางหนึ่งด้วย

กระดาษที่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานโดยมีค่าความต้านแรงดึง 770 นิวตัน ความต้านแรงฉีกขาด 522 มิลลินิวตัน ความต้านแรงดันทะลุ 69.1 กิโลปาสคาล การดูดซึมน้ำแบบหยด 6.75 วินาทีต่อ 0.05 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ที่มา : Facebook : https://www.facebook.com/silo.ssru
website : silo-ssru.com
Tel. 0849965596

แชร์