เครื่องหมายอัศเจรีย์

จับตา 4 เขื่อนหลักน้ำต้นทุนน้อย

4 กุมภาพันธ์ 2565

ลุ่มเจ้าพระยาทำนาปรังเกินแผน 6 แสนไร่ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวรอบ 2 เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนหลักมีอย่างจำกัด พร้อมทั้งต้องสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2565

สถานการณ์ปริมาณน้ำเก็บกักทั่วประเทศ ล่าสุดพบว่ามีปริมาณน้ำใช้การได้ 34,174 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59% ของปริมาณการเก็บกัก โดยเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 38 แห่ง ปริมาณน้ำใช้การ 27,364 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 57% ของปริมาณการเก็บกัก ที่เหลือเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางขนาดเล็ก มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ำน้อย ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

สำหรับ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) ปริมาณน้ำใช้การ 6,241 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 34% โดยเดิมทีพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไว้ 4.98 ล้านไร่ เป็นข้าวนาปรัง 4.27 ล้านไร่ แต่ขณะนี้มีการเพาะปลูกแล้ว 5.29 ล้านไร่ คิดเป็น 115% ของแผน โดยเป็นข้าวนาปรัง 4.90 ล้านไร่ เพาะปลูกมากกว่าแผนถึง 15% หรือประมาณ 630,000 ไร่ แม้ว่าการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมากกว่าแผน แต่การจัดสรรน้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลัก ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยตามแผนจะจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งสิ้น 4,700 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีการจัดสรรน้ำแล้ว 2,199 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47%

นอกจากนี้ การทำนาปรังส่วนหนึ่งได้ใช้น้ำค้างทุ่งในการเตรียมแปลงเพาะปลูก และบางพื้นที่เกษตรกรก็มีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นของตนเอง รวมทั้งยังมีการรณรงค์นำวิธีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งมาใช้ ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดน้ำ ทำให้ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าข้าวนาปรังได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ แต่หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ขอความร่วมมืองดการปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนดังกล่าวมีจำนวนจำกัด จึงจำเป็นจะต้องจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคและการรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก รวมทั้งต้องสำรองปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2565


ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ ภาคเหนือ มีน้ำใช้การได้วันนี้ 6,179 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33%, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีน้ำใช้การ 4,307 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63%, ภาคตะวันตก มีน้ำใช้การได้วันนี้ 10,919 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76%, ภาคกลาง มีน้ำใช้การได้วันนี้ 970 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 80%, ภาคตะวันออก มีน้ำใช้การได้วันนี้ 898 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 63% และภาคใต้ มีน้ำใช้การได้วันนี้ 3,766 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 69%

แชร์