เครื่องหมายอัศเจรีย์

รายงาน ชี้ว่า 4 ใน 5 เมืองใหญ่ของโลก เสี่ยงเผชิญคลื่นความร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง 

ชี้ว่า น้ำท่วม 3

ข้อมูลจาก CDP หน่วยงานเอ็นจีโอที่เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ชี้ว่า เมืองใหญ่  4 ใน 5  เมืองของโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากภาวะโลกรวน เช่น คลื่นความร้อน น้ำท่วม และภัยแล้ง

รายงานล่าสุดของ CDP ที่มีชื่อว่า “การปกป้องผู้คนและโลก (Protecting People and the Planet)” ได้สำรวจเมืองใหญ่ 998 เมืองทั่วโลก และพบว่าเมืองเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติจากภาวะโลกรวนเป็นจำนวนเกือบ 1 ใน 3 ของทั้งหมด โดย 70% ของประชากรจะได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาวะสภาพอากาศสุดขั้วที่ 80% ของเมืองเหล่านี้ต้องเผชิญอยู่แล้ว

CDP เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือ เอ็นจีโอซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีระบบเก็บข้อมูลจากบริษัทต่างๆ เมืองใหญ่ และรัฐบาลทั่วโลก เพื่อรายงานผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ทำ

รายงานระบุว่า คาดว่าเกือบ 2 ใน 3 ของเมืองใหญ่จะเผชิญภัยพิบัติจากภาวะโลกรวนที่มีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่มากกว่าครึ่งหนึ่งจะประสบภัยพิบัติที่มีความถี่มากขึ้นภายในปี พ.ศ. 2568

ชี้ว่า นำ้ท่วม1


นครการาจี ประเทศปากีสถาน เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งจากหลายเมืองที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้วในปีนี้ โดยน้ำท่วมหนักได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 17,000 ราย รวมถึงเมืองฟอร์ต ไมเยอร์ส ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งปีนี้เฮอร์ริเคนเอียนได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 100 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนน้อย เด็ก และชุมชนชนกลุ่มน้อยชายขอบ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้กำหนดนโยบายต้องคำนึงถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้ในการวางแผนรับมือกับวิกฤตภาวะโลกรวน

Maia Kutner รักษาการผู้อำนวยการ CDP กล่าวว่า มาตรการรับมือภาวะโลกรวนที่คำนึงถึงผู้คนเป็นหัวใจหลัก ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปฏิบัติ จะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นได้

ชี้ว่า น้าท่วม2

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าว ชี้ว่า เกือบ 2 ใน 3 ของเมืองใหญ่ได้ดำเนินมาตรการรับมือภาวะโลกรวนที่ยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง และเห็นถึงประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพประชากรและการคุ้มครองทางสังคมที่ดีขึ้น รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เมืองใหญ่ทุกเมืองที่จะสามารถปฏิบัติในแนวทางดังกล่าวได้ โดย CDP กล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้กับเมืองต่างๆ เพื่อให้มาตรการและกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเกิดขึ้นได้

รายงานยังระบุว่า มากกว่าครึ่งของบรรดาเมืองใหญ่กำลังเผชิญอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตั้งไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ที่มา: https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-10-13/heat-waves-flood-drought-four-in-five-of-worlds-cities-at-risk-study-shows#:~:text=Oct.%2013%2C%202022%2C%20at%208%3A30%20a.m.&text=(Reuters)%20-%20Four%20in%20five,profit%20CDP%20showed%20on%20Thursday

แชร์