Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

ฝนตกทั่วไทย เหนือ-อีสาน เจออากาศหนาว กับมีหมอกหนาแน่น

10 กุมภาพันธ์ 2565

ประเทศไทยยังคงมีฝนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมถึงลมฝั่งตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว

– ภาคเหนือ อากาศเย็นจนถึงหนาว และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยทางตอนล่าง

– ภาคตะวันออก มีเมฆและฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ พื้นที่เฝ้าระวังฝน ได้แก่จ.นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

– ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ได้แก่ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสระบุรี

– ภาคใต้อันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองตามชายฝั่งทะเล ร้อยละ 40 ของพื้นที่ได้แก่ จ.พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ช่วงวันที่ 14 – 16 ก.พ.65  ลมฝั่งใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ ยังพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนลมตะวันออกกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมภาคใต้ตลอดช่วง  ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 

แชร์