เครื่องหมายอัศเจรีย์

“ฝุ่นนอกรั้ว” ถอดบทเรียน ฝุ่น ศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม.

“คนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาดทั้ง ดิน น้ำ และอากาศ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในการหายใจของคนไทยยังคงถูกละเมิด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก”  การเผชิญหน้ากับฝุ่น PM2.5 กลายเป็นสัญญาณบอกว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว แม้ทุกหน่วยงานจะพยายามผลักดันนโยบายเพื่อแก้ปัญหา แต่ก็ยังมองไม่เห็นทางออกที่ชัดเจน เพราะปัจจัยของฝุ่น PM2.5 มีแหล่งกำเนิดมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะ ปัญหา ฝุ่น ข้ามพรมแดน ที่การแก้ไขเป็นไปได้ยาก

สิ่งสำคัญที่สุด ณ เวลานี้ คือการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ และ กลุ่มเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบทางสุขภาพมากที่สุด

และจากสาเหตุดังกล่าว เป็นที่มาที่ทำให้ครูต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบ และร่วมกันวางแผน เพื่อให้เกิดชุดความรู้สำหรับนำไปสร้างการตระหนักรู้ผ่านบทเรียน 

ฝุ่น นอกรั้ว

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเสวนา “ฝุ่นนอกรั้ว” ถอดบทเรียนฝุ่นศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)  โดยมีตัวแทนจาก กรุงเทพมหานคร (กทม.), คุณครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง, ตัวแทนคุณครูจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ฯลฯ 

แชร์