เครื่องหมายอัศเจรีย์

ราคาและคุณภาพของคาร์ซีท ควรเป็นอย่างไร?

กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ หลังราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมายจราจรให้เด็กที่อายุไม่เกิน 6 ปี และสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องนั่งคาร์ซีท หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 2,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้อีก 120 วัน นับจากวันที่ประกาศ ซึ่งก็มีทั้งฝั่งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วย.

เกี่ยวกับประเด็นนี้ ศ.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนักวิชาการด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ความเห็นว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะจะมีส่วนสำคัญในการลดความรุนแรง กรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งที่ผ่านมา ไทยมักติดปัญหาในการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งนี้ การติดตั้งคาร์ซีท นับเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและถือว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากสถิติจะพบว่าไทยมีผู้เสียชีวิตจากการขับรถเร็วเป็นอันดับ 1 และเพราะการติดตั้งคาร์ซีทจะช่วยลดแรงกระแทก รวมถึงความรุนแรงให้กับเด็กที่อยู่บนรถได้ ในกรณีที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันพบสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างมีราคาแพงสวนทางกับรายได้ บางครอบครัวอาจมีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะซื้อคาร์ซีทเพิ่มเติม หรืออาจหันไปซื้อคาร์ซีทราคาถูก ที่ไม่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งก็จะทำให้ไม่เกิดการป้องกันหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ส่วนนี้จึงมองว่านอกจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายแล้ว รัฐบาลยังควรเข้ามาช่วยสนับสนุน ลดภาระตรงจุดนี้ผ่านกลไกตลาด เช่น การลดภาษีนำเข้าสินค้าประเภทนี้ โดยนำโมเดลของมาตรการส่งเสริมการขายรถยนต์ไฟฟ้า(EV)มาใช้ อีกประการคือการผลักดันให้เกิดการผลิตคาร์ซีทที่ได้มาตรฐานระดับสากลในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ 

แชร์