Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

รู้หรือไม่? ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อันดับที่ 21

จากการที่ปีนี้ ไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2022) ร่วมกับอีก 47 ประเทศทั่วโลก พบว่าผลการแข่งขัน ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอันดับที่ 21 โดยพบสิ่งมีชีวิตถึง 2,109 ชนิด บางชนิดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และหายาก ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดี 

ส่วนสาเหตุที่พบความหลาหลายทางชีวภาพ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทยนั้น อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอด การเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์

กิจกรรมสำรวจธรรมชาติในเมือง นอกจากช่วยส่งเสริมให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจและเห็นถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชพรรณ สัตว์ป่า รวมถึงระบบนิเวศน์โดยเฉพาะในอนาคต ที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังปลูกฝังให้เยาวชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะช่วยให้เกิดการตื่นตัวด้านการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยชะลอไม่ให้ภัยพิบัติมีความรุนแรงจนมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในอนาคต 

และถึงแม้การจัดอันดับปีนี้จะสิ้นสุดลง แต่น้องๆ เยาวชน หรือผู้อ่านที่สนใจ สามารถถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแล้วอัพโหลด  ผ่านทาง แอพพลิเคชัน iNaturalist เพื่อเป็นข้อมูลให้นักวิจัยนำไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ในอนาคต

แชร์