Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

วันนี้… ค่าฝุ่น PM2.5 ประเทศไทยสูง ติดอันดับ 10 ของโลก

28 กุมภาพันธ์ 2565

จากข้อมูลของ รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ระบุว่า วันนี้ค่าฝุ่น PM2.5   ในประเทศไทยเกินค่าแนะนำ 24 ชั่วโมงขององค์การอนามัยโลก 4 เท่า อยู่ในระดับอันตรายหลายพื้นที่  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและอีสานตอนบน 

สาเหตุหลักของฝุ่นพิษวันนี้ในแถบกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันตก มาจากการเผาในภาคเกษตรเป็นหลัก ส่วนภาคเหนือสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ป่าไม้ในประเทศ ผสมกับการเผาในภาคเกษตรรอบๆ และฝุ่นพิษข้ามแดนจากเมียนมาและลาว  ทำให้ลมพัดพาฝุ่นพิษเหล่านี้มาสมทบกับฝุ่นพิษในพื้นที่จากภาคยานยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมผนวกกับภาคเมืองที่แออัด วันนี้ช่วงเช้าลมค่อนข้างนิ่ง เลยทำให้ฝุ่นพิษถูกระบายออกไปได้ช้า

การเผาในภาคเกษตรครองแชมป์การเผา หลังจากที่หมดฝน ก็มีการกลับมาเผามากขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวและจัดการแปลง โดยมีจำนวนจุดความร้อนมากที่สุด อันดับ 1 คือ ข้าว 115 จุด ข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 91 จุด อ้อย 38 จุด และเกษตรอื่น 42 จุดโดยรวมการเผาในพื้นที่เกษตรคิดเป็นร้อยละ 52 ของจำนวนจุดความร้อนทั้งหมดการเผาในพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 42 ของจำนวนจุดความร้อนทั้งหมด ส่วนฝุ่นพิษข้ามพรมแดนก็เผากันหนักขึ้นโดยเฉพาะเมียนมาร์ซึ่งมีจุดความร้อนสูงถึง 2345 จุดกัมพูชา 1776 จุด และลาว 560 จุด ส่วนประเทศไทย 556 จุด 

ควรงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพ รักษาสุขภาพนะครับทุกคน กลุ่มเสี่ยง เด็ก คนสูงวัย และสตรีมีครรภ์ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้และใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้าน

แชร์