เครื่องหมายอัศเจรีย์

เทคโนโลยีใหม่ของการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

งานวิจัยนี้ถูกเผยแพร่จาก Nature Communications ระบุว่า Liquid Marbles มีลักษณะเป็นอนุภาคทรงกลม ขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตรเคลือบด้วยอนุภาคนาโน มีคุณสมบัติป้องกันการไหลออกของของเหลว และมีความยืดหยุ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ในการดักจับก๊าซ ดังนั้น ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่สำหรับการวิจัยและการสร้างแบบจำลอง เพื่อศึกษาวัสดุที่ใช้ในการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS)

เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) มีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยากับก๊าซ ของเหลว และของแข็ง ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ซึ่ง Liquid Marbles มีคุณสมบัติดังกล่าว เนื่องจากมีอนุภาคเป็นทรงกลมและมีขนาดเล็ก ทำให้สามารถติดตั้งในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ได้โดยตรง ทำให้เหมาะสมกับกระบวนการดูดซับก๊าซ (Adsorption) ในเครื่องปฏิกรณ์ จากนั้นก๊าซดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับของเหลวภายในเครื่องปฏิกรณ์ เกิดกระบวนการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Separating) และกักเก็บ(Capturing) ไว้ใน Marbles จากนั้นจึงแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนำมากักเก็บไว้ใต้ดิน ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลา แต่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และเทคโนโลยีนี้ สามารถช่วยให้ประเทศออสเตรเลีย บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ได้

อ้างอิง : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

https://theconversation.com/liquid-marbles-how-this-tiny-emerging-technology-could-solve-carbon-capture-and-storage-problems-171962?fbclid=IwAR3DvH0dmrbE_r1-9M7qoLzPOc-gnGsE1oVSSDsiSWYC70J37ur04omxmR4

แชร์