เครื่องหมายอัศเจรีย์

เฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุน และความเค็มรุกตัวแม่น้ำเจ้าพระยา 14-18 ก.พ.

14 กุมภาพันธ์ 2565

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ คาดการณ์จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 2565 โดยข้อมูลฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า จะเกิดภาวะน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ ในช่วงวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ ระดับน้ำเกินกว่า 1.40 เมตรระดับทะเลปานกลาง, ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม ระดับน้ำเกินกว่า 1.50 เมตรระดับทะเลปานกลาง และในช่วงวันที่ 16-18 มีนาคม ระดับน้ำเกินกว่า 1.25 เมตรระดับทะเลปานกลาง ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ส่งผลให้กระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ รวมทั้งเกิดน้ำเค็มรุกตัวเข้าสู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภคบริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้

แชร์