เครื่องหมายอัศเจรีย์

Soft power แก้ปัญหา ฝุ่น ผ่านกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK

กิจกรรมนี้ เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ เพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคีเครือข่าย และกทม. ในการหาแนวทางป้องกันผลักดันด้านกฎหมาย  ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร  ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีความรู้เรื่อง ฝุ่น ที่ถูกต้องและสามารถป้องกันตัวเองได้เบื้องต้น 

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  มองว่า ในบางครั้งข้อจำกัดของกฎหมายที่กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถปฏิบัติได้ ในการแก้ปัญหา เช่น พื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีการเผา รวมถึงข้อจำกัดด้านสภาพอากาศที่ควบคุมไม่ได้   

การขอความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ   เพราะการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายและการบังคับใช้ แต่รวมถึงวิถีชีวิต พฤติกรรม การขนส่ง จนเกิดความร่วมมือ ทำให้การแก้ปัญหา ฝุ่น มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนี่คือ Soft power  เพราะอากาศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การหายใจ 

มารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2560 ที่ผลักดัน #พรบ.อากาศสะอาด และเดินทางมาร่วมกิจกรรม ให้ความเห็นว่า 

อากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และปัญหาฝุ่นพิษ ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งที่จะแก้ไข เป็นบางครั้งทำอะไรที่มีอิมแพคและเร็ว จึงต้องมุ่งไปที่นโยบาย ในการแก้ปัญหา 

“อากาศ support เรา เราต้อง support อากาศ และ support นโยบาย”  

: สื่อสารเรื่องฝุ่น : 

ฝุ่น 1

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ร่วมกับตัวแทนครูสังกัด กทม.  ฐานการเรียนรู้ “ฝุ่นนอกรั้ว” ที่มีคณะครูจากโรงเรียนสังกัดกทม. มาร่วมออกแบบกิจกรรมให้ความรู้คู่กับความสนุก เช่น กิจกรรมบอร์ดเกมส์บันไดงู  

ฝุ่น 2

ส่วนแสดง Photo Essay  รวบรวมภาพสื่อความหมายจากกิจกรรมห้องเรียนสู้ฝุ่น ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด กทม. ที่สร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กการเฝ้าระวังป้องกันตัวเองจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 

ฝุ่น 3

: พูดคุย ป้องกันฝุ่น : 

เวทีหลัก ในงาน เป็นกิจกรรม “คุยในสวน”  

วงที่ 1 : BKK Risk Map กับ แผนที่ดูแลสุขภาพคนเมือง” โดย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.  ระุบว่า การที่ กทม.มีแผนที่เสี่ยงภัย สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นได้ เพราะเป็นการให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่นอกจากแสดงพิกัดฝุ่นแล้ว ทำให้รู้แหล่งกำเนิดฝุ่น และวิเคราะห์กลุ่มเปราะบางในพื้นที่

วงที่ 2 : “อนาคต ฝุ่นศึกษา” โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  การกำหนดค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็ง ในหัวข้อ “อนาคตฝุ่นศึกษา”  การก้าวข้ามค่ามาตรฐานที่ดูแต่เฉพาะ PM2.5  เพราะจากข้อมูลล่าสุด WHO มีผู้เสียชีวิตจากฝุ่น PM2.5 และมลพิษในอากาศมากว่า 6-7 ล้านคน 

วงที่ 3 : “ปั่นต่อ ต่อระบบขนส่งเมือง” โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. และ นายศิลป์ ไวรัชพานิช เครือข่ายสัญจรทางเลือก  ที่มองว่าจักรยานเป็นทางเลือกของการสัญจร  การนิยามของคำว่าปั่นต่อ ไม่ใช่ปั่นจากบ้านไปที่ทำงาน แต่อาจหมายถึงการปั่นจากบ้านไประบบขนส่งมวลชน เพื่อไปทำงานได้เช่นกัน  การปั่นต่อคือการ ชวนคนกลับมาปั่น และหาจุดเชื่อมต่อ ที่มำให้จักรยานหรือสัญจรทางเลือกมีประสิทธิภาพ 

วงที่ 4 : “พลังงานบริสุทธิ์” การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับการขับเคลื่อนงานด้านมลพิษทางอากาศใน กทม

แชร์