เครื่องหมายอัศเจรีย์

22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุก ๆ วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี คือ วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(International Day for Biological Diversity: IDB) ที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2543  ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 64 โดยเว็บไซต์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Mongabay.com ระบุว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก ซึ่งนับว่าเป็นผลดีและมีความสำคัญ เพราะความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นเครื่องชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และทำให้เกิดการวิวัฒนาการ โดยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ระบุว่า มนุษย์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างที่อยู่อาศัย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลิตยารักษาโรค โดยหากเราปล่อยให้ เกิดการคุกคามระบบนิเวศ หรือ สัตว์ชนิดต่าง ๆ เราก็จะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ไป เปรียบเสมือนการทำลายเสาบ้านไปเรื่อย ๆ ท้ายที่สุดบ้านทั้งหลังก็จะพัง และเราก็จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบบนโลก มีบทบาทหน้าที่เกื้อกูลกันในระบบนิเวศ เช่น การผสมเกสรของแมลง ทำให้เกิดผลผลิตเป็นผลไม้ชนิดต่าง ๆ ตามฤดูกาล นับว่ามีบทบาทสำคัญกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก และหากขาดกระบวนการทางธรรมชาติลักษณะนี้ไป ก็อาจทำให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารได้ ซึ่งการสูญเสียสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทีละน้อย อาจยังไม่เกิดภาพชัด แต่หากเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ผลกระทบก็จะย้อนกลับมาที่ตัวของมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุผลนี้ ปัจจุบันจึงพบว่ามีเยาวชนจำนวนมากเริ่มหันมาสนใจปัญหาการคุกคามและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเชื่อมโยงไปยังการลดลงของจำนวนพืชพรรณ สัตว์ป่า เพราะเริ่มเห็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดเจนขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติ โดยในช่วงหลังที่ภาวะโลกรวน (Climate Change) ทวีความรุนแรงขึ้น พบว่าพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์ ความรุนแรงของภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าพื้นที่ที่ขาดความหลากหลายทางชีวภาพ
จากข้อมูลของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่สำรวจความคิดเห็นของเยาวชน พบว่ากว่าร้อยละ 77 เห็นว่า ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิต โดยเยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลทางบวกต่อชีวิต ทำให้เกิดความสมดุล เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระบบนิเวศ ทำให้ทุกชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ยังมองว่า สิ่งที่จะช่วยลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงได้ ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย

แชร์