เครื่องหมายอัศเจรีย์

22 มีนาคม ของทุกปี วันน้ำของโลก

น้ำจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรณ์ที่สำคัญมากของโลก เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ

องค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต  ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น ” วันน้ำของโลก ” หรือ ” World Day for Water ” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ

แชร์