เครื่องหมายอัศเจรีย์

28 มี.ค.-3 เม.ย. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ คาดการณ์จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 โดยข้อมูลการคาดการณ์ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า จะเกิดภาวะน้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ,วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565, และวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 ประกอบกับอิทธิพลของลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม อาจกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ รวมทั้งมีลิ่มความเค็มรุกตัวเข้าสู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรได้

แชร์