เครื่องหมายอัศเจรีย์

เปิดข้อเท็จจริงค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงใหม่ ปี 2562-2564

เปิดข้อเท็จจริงค่าฝุ่น PM2.5 จ.เชียงใหม่  3 ปี 2562-2564 พบเกินมาตรฐานสูงสุดทุกเดือน มี.ค. หลังศาลปค.สั่งคกก.สิ่งแวดล้อมฯ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ 4 จว.ภาคเหนือ

แม้จุดความร้อนของประเทศไทยจะลดลง เนื่องจากในหลายพื้นที่มีฝนตก ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ลดลงตามไปด้วย แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่

DXC Online ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการฝุ่น PM2.5 จากคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีมีคำสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศเขตควบคุมมลพิษใน 4 จังหวัดภาคเหนือ หนึ่งในนั้นมี จ.เชียงใหม่ รวมอยู่ด้วย

(อ่านประกอบ: มีมลพิษกระทบสุขภาพ! เหตุผล ศาลปค. สั่ง คกก.สิ่งแวดล้อมฯ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ 4 จว. ภาคเหนือ)

โดยในการไต่สวนเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงตามคำสั่งศาลว่า  หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่มีสาเหตุมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช เตรียมพื้นที่เพาะปลูก ความสะดวกในการหาของป่าและล่าสัตว์ ลักลอบเผา คึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่ง จ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่น PM2.5 ดังนี้

1.มีการกำหนดเป้าหมายและแก้ไขปัญหาหมอกควันและผลการดำเนินงาน

2.มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์สั่งการใช้ระบบสั่งการแบบ Single command แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล

3.แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการและป้องกัน (พ.ย.2560-ก.พ.2561)  ระยะรับมือ (1 มี.ค.-20 เม.ย.2561) ระยะสร้างความยั่งยืน (21 เม.ย. -ก.ย.2561)

ทั้งนี้ สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 พ.ค.2562  มีจำนวนวันที่ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 75 วัน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 241 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในวันที่ 24 มี.ค. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า สถานการณ์มลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง ม.ค.-เม.ย.2562 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยพบว่า  สถิติจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังจากสาเหตุของหมอกควัน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาอื่นในรอบปี

ส่วนระหว่าง 1 ม.ค.-30 เม.ย. 2563 มีค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 78 วัน โดยค่าสูงสุด 360 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในวันที่ 29 มี.ค.2563 จำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 21.88

ขณะที่ข้อมูลผู้ป่วยสะสมของ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-28 เม.ย.2563 เฝ้าระวัง 15 กลุ่มโรค มีผู้ป่วย 2 กลุ่มโรคหลัก คือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจรวมและกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้ป่วยในปี 2562 พบว่า กลุ่มโรคทางเดินหายใจลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงข้ามกับกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังชี้แจงตามคำสั่งศาลต่อว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-24 มี.ค. 2564 พบปริมาณฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 17-132 ไมโครกรัม/ลบ.ม. มีค่าสูงสุด 132 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในวันที่ 11 มี.ค.2564

โดย ม.ค. 2564 เกินค่ามาตรฐาน 25 วัน  เพิ่มขึ้นจากปี 2563  จำนวน 18 วัน ส่วน ก.พ. 2564 เกินค่ามาตรฐาน 22 วัน เพิ่มขึ้น 3 วัน และระหว่างวันที่ 1-24 มี.ค. 2564 เกินค่ามาตรฐาน 22 วัน  เพิ่มขึ้น 1 วัน .

แชร์