เครื่องหมายอัศเจรีย์

DXC ร่วมพันธมิตรจัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รับมือภัยพิบัติ

DXC 4

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ (DXC) ลงพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้กับนักเรียนในพื้นที่ รวม 9  โรงเรียน มีนักเรียนร่วมกิจกรรมเกือบ 300 คน 

DXC 1

กิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นการให้นักเรียนได้ทดลองทำ และฝึกด้วยตัวเอง เช่น การช่วยชีวิตเบื้องต้นการทำ CPR  การใช้เครื่อง AED  จากโรงพยาบาลท่าอุเทน   การเรียนรู้พื้นที่เสี่ยง สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆ  จากสภากาชาดไทย  , การรู้ระบบไฟเบื้องต้น กรณีไฟรั่ว  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , การสื่อสารช่วงเวลาเกิดภัยพิบัติ จากสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครพนม , การเอาตัวรอดจากภัยทางน้ำ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง นครพนม  การทดลองดับไฟด้วยตัวเอง จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม 

DXC 2

นอกจากนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ยังได้รับฝึกทดลองแจ้งเหตุภัยพิบัติ ผ่านแผนที่ความเสี่ยง ของสถาบัน AIT แมสซาซูเซสต์ สหรัฐอเมริกา ที่กำลังทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ในการพัฒนาการแจ้งเตือน และระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ในประเทศไทย 

กิจกรรมนี้ เป็นต้นแบบของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดโอกาส การเข้าถึงองค์ความรู้การรับมือภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงได้ 

DXC 3

แชร์